- Qui som -

MICELI és una marca de l’empresa Gestió de Residus i Biodiversitat, SL, funda a l’any 2010. Ens dediquem a la gestió de residus, especialment orgànics, i promoció de la biodiversitat.

Realitcem projectes d’optimització en la planificació i gestió dels residus municipals, projectes per a equilibrar la fiscalitat ambiental dels residus i per millorar estructures del servei de recollida, tractament i transport de residus.

- Productes i serveis -

Tenim productes per a la planificació, gestió i optimització dels residus, molt avançats i tecnificats: aplicacions de mòbil per a gestionar residus orgànics, compostadores d’alta eficiència, oficina de projectes per a elaboració de plecs i projectes de servei, plans estratègics i altres instruments de planificació de residus.

Gestió i optimització dels residus orgànicsde diferents tipologies:
• Fracció orgànica de recollida de residus municipals (deixalles orgàniques).
• Residus ramaders (fems i purins).
• Residus orgànics derivats d’activitats productives industrials.

Assessorem empreses, administracions, oferim productes, serveis i optimització de processos amb la finalitat de valoritzar els residus orgànics, reduir-ne la producció i optimitzar.ne la gestió.

RESIDUS ORGÀNICS

• La App Miceli Micro ® i la gestió de projectes de MicroGestors de matèria orgànica: gestió de comunitats de compostaires familiars, comunitaris i compostatge de grans productors, sota la marca registrada i certificada Miceli. Desenvolupament del concepte d’autogestió de la FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals) i desgravació fiscal dels residus ben gestionats.

• Solucions a mida per a la autogestió de la recollida, tractament i valorització de la Fracció Orgànica en municipis rurals, amb el sistema Miceli Rural ®. Estalvi important de costos, compliment de les directives europees i dels objectius de minimització d’emissions marcats pel municipi. Convertim la fracció orgànica dels pobles en adob orgànic pels agricultors i/o jardiners locals, tot amb filosofia d’Economia Circular i a un cost fins un 25% menor que l’actual cost del servei de gestió d’aquesta fracció de les deixalles.

• Projectes tècnics i executius de gestió de residus orgànics, municipals, ramaders i industrials.

IMPLANTACIÓ I VENDA DE COMPOSTADORS

• Tenim en exclusiva la representació, distribució, venda i servei post venda dels compostadors Joraform, de fabricació sueca, i revolucionaris per la seva eficàcia, netedat i facilitat d’ús. Compostador rotatoris!

• Implantació de màquines de compostatge electromecànic.

REESTRUCTURACIÓ D’ORGANITZACIONS PÚBLIQUES I PRIVADES
EN L’ÀMBIT DELS RESIDUS I PROJECTES DE RESIDUS

• Implantació de la metodologia pròpia: Metodologies d’acompanyament. Passar de la comunicació ambiental clàssica a l’acompanyament amb agents cívics i agents d’acompanyament: el camí de l’èxit!

• Implantació de la metodologia innovadora d’Assistència en Processos. Millora dels processos de producte i de servei, amb les institucions públiques o empreses privades, a través del treball amb els comandaments intermitjos.

• Disseny de plecs de condicions tècniques de residus.

• Disseny de sistemes de recollida, i implantació de projectes de recollida selectiva de residus: tenim una àmplia experiència en sistemes de recollida domiciliària dels residus, amb els pobles amb millors resultats de Catalunya!

• Projectes de gestió i tractament de dejeccions ramaderes.